PROGRAMMA
ONDERWIJSKUNDIG
LEIDERSCHAP

Voor schoolleiders binnen één bestuur

Goed onderwijs is topprioriteit in onze kenniseconomie. Kwalificatie, socialisatie en personalisatie van leerlingen vraagt om goed toegeruste leerkrachten, schoolleiders en bestuurders. De komende jaren wordt de opdracht voor het primair onderwijs om de basis van ons onderwijs op orde te brengen en op orde te houden. Wat ons betreft vertrekt de aanvliegroute hiervoor bij goed onderwijskundig leiderschap.

Als schoolleider heb je wat betreft onderwijskundig leiderschap een cruciale rol in de school. Het is jouw taak om ervoor te zorgen dat het team gezamenlijk werkt aan het beste onderwijs voor de leerlingen. Hoe zorg je voor een onderzoekende verbetercultuur met de juiste focus op onderwijskwaliteit op jouw school? Hoe zorg je ervoor dat de basis op orde is én je aan eigen schoolambities kunt werken? Wat vraagt dat van jou als onderwijskundig schoolleider? En hoe kun je hierin gezamenlijk optrekken met én leren van jouw collega schoolleiders binnen jouw bestuur?

Ons wetenschappelijk onderbouwde Programma Onderwijskundig Leiderschap helpt jou én je collega schoolleiders hierbij! Ontmoeting, scholing, intervisie, coaching, maatwerk, een integrale aanpak en ontwikkeling zijn de ingrediënten voor het programma.

Hoe werkt het?

Aan de voorkant van het programma wordt met jou als schoolleider een verdiepende analyse uitgevoerd op jouw school met behulp van een zelfevaluatie die gebaseerd is op het onderzoekskader 2021. Tijdens deze analyse reflecteer je op de basiskwaliteit en eigen schoolambities van jouw school én wat dat vraagt van jouw onderwijskundig leiderschap. Met de hieruit voortgekomen speerpunten ga je als schoolleider een ontwikkeltraject in, afgestemd op jouw leerbehoeftes. Je maakt hiervoor een plan van aanpak. Aan het eind van het programma stel je een essay op over jouw ontwikkeling omtrent onderwijskundig leiderschap. Middels dit essay reflecteer je op waar je dan staat als onderwijskundig schoolleider, wat je geleerd hebt en waar je nog naartoe wilt.

 

Dit voeren we ook met andere schoolleiders binnen jouw bestuur uit. Hierdoor ontstaat naast een analyse op schoolniveau ook een bestuursanalyse. Naar aanleiding van deze bestuursanalyse vinden er bestuursbrede training- en intervisiedagen plaats waar gezamenlijk kennis en vaardigheden omtrent ‘de basis op orde’ in relatie tot onderwijskundig leiderschap wordt opgedaan en uitgewisseld.

Zo zorgt het Programma Onderwijskundig Leiderschap voor een goede balans tussen collectief leren, maatwerk op individueel niveau en slim gebruik maken van elkaars kwaliteiten binnen jouw organisatie!

Studiebelasting voor directeuren

Het programma heeft een studiebelasting van 6 ECTS. Er vinden in totaal vier gezamenlijke trainingsintervisiedagen met de andere directeuren binnen je bestuur en drie trainingscoachingsdagen op jouw eigen school. Daarnaast schrijf je naar aanleiding van de analyse, uitgevoerd samen met één van onze kwaliteitsadviseurs, een plan van aanpak en een essay over jouw onderwijskundig leiderschap in relatie tot de ontwikkeling van jouw eigen school.

Welke doelen heb je na de leergang behaald?

De schoolleider reflecteert, middels het schrijven van een essay over zijn/haar onderwijskundig leiderschap, kritisch op zijn/haar onderwijskundig leiderschap in relatie tot de doorgevoerde veranderingen omtrent de onderwijskwaliteit op de eigen school. Hij/zij verwoordt welke ontwikkeling hij/zij nog voor zichzelf, het team en de school ziet middels de volgende vragen:

  • Hoe dragen onze doelen bij aan hogere leerresultaten? Hoe zorg ik voor een gedragen visie passend bij dat wat de kinderen nodig hebben met een focus op de kernvakken? Hoe stuur ik iedereen binnen de school hierbij aan en hoe begeleid ik hen? Hoe zorg ik voor een effectieve kwaliteitszorgcyclus en hoe verantwoord ik mij hierover?

  • Hoe zorg ik voor samenwerking binnen het team waarmee we onszelf en de kwaliteit van het onderwijs professioneel onderzoeken en daarmee verbeteren?

  • Hoe stuur ik het team aan wanneer het gaat om een veilig en uitdagend klimaat?

  • Hoe zorg ik ervoor dat de leerkrachten goede instructies geven?

  • Hoe zorg ik ervoor dat het team aansluit bij wat onze leerlingen nodig hebben?

De schoolleider reflecteert op het eigen gedrag en handelen en verwoordt daarbij de invloed van zijn/haar onderwijskundig leiderschap m.b.t. eigen waarden, normen, grenzen, defensiemechanismen, (onbewuste) strategieën, projecties en gewoontes.

De schoolleider maakt een analyse van de onderwijskwaliteit van de school i.r.t. tot zijn/haar onderwijskundig leiderschap.

De schoolleider maakt n.a.v. de analyse een plan van aanpak gericht op de onderwijskwaliteit en het eigen onderwijskundig leiderschap en voert dit uit.

De schoolleider is in staat het instructiegedrag van teamleden te observeren, waarderen en beoordelen.

De schoolleider weet hoe hij/zij kwalitatief onderzoek kan doen, hoe hij/zij de resultaten kan presenteren en hoe hij/zij daar conclusies uit kan trekken.

De schoolleider heeft kennis van het toezichtskader 2021 in relatie tot (hoge) eindresultaten, didactisch- en pedagogisch handelen, zicht op ontwikkeling, de kernvakken, kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur.

Onze onderwijskundige kwaliteitsadviseurs

Annie Minnema MSc
Onderwijskundig kwaliteitsadviseur voor bestuur en school, onderwijsexpert GWGB(+) PO-Raad (analist en brigadier), stafmedewerker kwaliteit (a.i.), auditor, (bovenschools) taalspecialist, trainer, coach, leidinggevende van netwerken, werk- en projectgroepen en ervaren leerkracht PO.

Marthe Postma MSc
Onderwijskundig kwaliteitsadviseur, adviseur rekenen & wiskunde PO, jonge kind specialist, trainer, coach, auditor, ervaren (interim) schoolleider (RDO) in PO en SO, ervaren leerkracht PO.

Jeltsje Lieuwes RDO
Onderwijskundig kwaliteitsadviseur, taalspecialist, trainer, coach, auditor, ervaren schoolleider (RDO), ervaren leerkracht en intern begeleider PO.

Meer informatie

Waar en wanneer:
In afstemming met jouw bestuur worden data en plaats vastgesteld. Dit omdat het programma in company wordt uitgevoerd. De doorlooptijd is één schooljaar.

Investering:
De investering is afhankelijk van de grootte van jouw bestuur en wordt samen afgestemd.

Meer informatie:
Heb je vragen over het Programma Onderwijskundig Leiderschap? Neem dan contact met ons op.